Razem w ramach ochrony środowiska

Czy wiesz, że do głównych obowiązków podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski oraz Unii Europejskiej należą między innymi prowadzenie sprawozdawczości środowiskowej oraz posiadanie stosownych decyzji z zakresu ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej

Opracowania z zakresu gospodarki odpadami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska zarówno podmioty wytwarzające odpady, jak i podmioty gospodarujące odpadami obowiązane są do posiadania stosownych decyzji administracyjnych, tj.:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  • zezwolenie na transport
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • pozwolenie zintegrowane.

Sprawozdawczość jest wymagana w zakresie:
  • sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami
  • sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi.

Wytwórca odpadów, który w związku z eksploatacją instalacji wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg/rok lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg/rok zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, po przedłożeniu marszałkowi województwa właściwemu. odpowiednio ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami, zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne.

Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

W przypadku posiadacza odpadów prowadzącego łącznie zbieranie i przetwarzanie odpadów, działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Zgodnie z ustawą o odpadach z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się podmioty wymienione w art. 45 ust.1 ustawy o odpadach.