Razem w ramach ochrony środowiska

Czy wiesz, że do głównych obowiązków podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski oraz Unii Europejskiej należą między innymi prowadzenie sprawozdawczości środowiskowej oraz posiadanie stosownych decyzji z zakresu ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia - jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej izawiera dane o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z 28 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Są w niej zawarte informacje o: rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, rodzaju technologii, wariantach przedsięwzięcia, ilości substancji lub energii wprowadzanych do środowiska oraz rozwiązaniach chroniących środowisko.

W zależności od rodzaju i wielkości przedsięwzięcia oferowane usługi przewidują przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia lub Raportem Środowiskowym albo sam Raport Środowiskowy. Dokumenty te są niezbędne dla przeprowadzenia procedury Oceny oddziaływania na środowisko. Procedura ta ma decydujące znaczenie dla możliwości zrealizowania inwestycji oraz dla możliwości otrzymania dofinansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej.