Razem w ramach ochrony środowiska

Czy wiesz, że do głównych obowiązków podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski oraz Unii Europejskiej należą między innymi prowadzenie sprawozdawczości środowiskowej oraz posiadanie stosownych decyzji z zakresu ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej

Raport oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Raport środowiskowy) - jest dokumentem, na podstawie którego wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Raport zawiera elementy określone w art. 66 ustawy z 28 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Decyzja środowiskowa jest wydawana m.in. przed decyzją o warunkach zabudowy i przed pozwoleniem na budowę, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.