Razem w ramach ochrony środowiska

Czy wiesz, że do głównych obowiązków podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski oraz Unii Europejskiej należą między innymi prowadzenie sprawozdawczości środowiskowej oraz posiadanie stosownych decyzji z zakresu ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej

Proponujemy Państwu współpracę w zakresie ochrony środowiska

Firma €KO-PROTEKT zajmuje się szerokim zakresem usług w ramach ochrony środowiska, z których najważniejsze to:

 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • raport KOBIZE - sporządzanie i weryfikacja
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami (wniosek, pozwolenie, zezwolenie)
 • ewidencja odpadów (KEO i KPO)
 • sprawozdania dotyczące gospodarowania odpadami (zużytymi bateriami, akumulatorami, sprzętem elektrycznym i elektronicznym)
 • roczne sprawozdania dotyczące opłaty produktowej
 • roczne sprawozdania dotyczące wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych i osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu
 • zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 • opracowywanie operatu wodnoprawnego
 • opracowywanie wniosku o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza
 • opracowywanie raportu o oddziaływaniu na środowisko
 • ewidencja emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód podziemnych lub powierzchniowych, substancji chemicznych
 • usługi outsourcing’u w ramach nadzorowania ochrony środowiska w firmach
 • identyfikacja wymagań prawnych z ochrony środowiska
 • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi z ochrony środowiska
 • wprowadzenie i nadzór nad procesami zgodnymi z ISO 14001, ISO 18001
 • szkolenia dla personelu firm ubiegających się o certyfikat ISO 14001, ISO 18001
 • szkolenia dla personelu firm z wdrożonymi standardami ISO 14001, ISO 18001